Sonda
Czy podoba Ci się wygląd strony?
TAK 60%
NIE 40%

Odwiedziło nas: 9074 osób 
 O LGD

                                        

 

Siedziba Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej:

Bielsk, Pl. Wolności 12

09-230 Bielsk,

woj. mazowieckie

tel/fax: 024/261 54 38

e-mail: lgd_bielsk@op.pl

W skład Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej wchodzi 5 gmin powiatu płockiego, leżących na prawym brzegu Wisły:

• Bielsk
• Drobin
• Słupno
• Stara Biała
• Staroźreby
Lokalna Grupa Działania powstała w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” na rzecz działania 2.7. Pilotażowy Program Leader+ na spotkaniu założycielskim w Bielsku dnia 1 marca 2006 roku i w związku z tym dnia 19 czerwca 2006 został złożony wniosek do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"i został on pozytywnie rozpatrzony.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez (cele statutowe):
1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin Bielsk, Drobin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby.
2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, kursów językowych.
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW,
3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
4) działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gmin, w tym organizowanie spotkań, wycieczek, współpracy i wymiany międzynarodowej,
5) kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego,
6) prowadzenie ekspertyz, analiz i badań naukowych,
7) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacyjna dla przedsiębiorców i osób działających na rzecz rozwoju obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia,
9) pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy zewnętrznych,
10) wspieranie eksportu.

STRONA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020