Sonda
Czy podoba Ci się wygląd strony?
TAK 60%
NIE 40%

Odwiedziło nas: 9094 osób 
 PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LSR

                                        

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ( LSR)

Określenie zakresu, zasad i metod zaangażowania lokalnej społeczności w tworzeniu LSR

     Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej opracowywana zostanie przy udziale społeczności lokalnej z uwzględnieniem sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców wszystkich gmin objętych LSR: Gminy Bielsk, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała i Gminy Staroźreby.

          Zarząd LGD powołał zespół roboczy ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.Zadaniem zespołu jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad merytorycznych przy jej opracowywaniu oraz obowiązujących przepisów prawa i terminów.

W procesie tworzenia LSR zostaną zaangażowane również inne osoby, których kompetencje mogą być przydatne.

LSR Będzie opracowywana w 5 etapach :

 I - Etap definiowania potrzeb i problemów

II - Etap określania celów i ustalenia ich hierarchii 

III - Etap określenia sposobów realizacji LSR

IV - Etap sprecyzowania wskaźników realizacjLSR

V - Etap rozpoznania grup docelowych objętych LSR             

W realizacji poszczególnych etapów opracowania LSR będą stosowane następujące działania:

1. Analiza danych o zasobach obszaru, warunkach rozwoju przedsiębiorczości, strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy i innych mających wpływ na określenie potrzeb docelowych mieszkańców ( etap I)

2. Ogólnodostępne, moderowane spotkania konsultacyjne w każdej gminie ( etap I , V )

3. Badania ankietowe ( etap II, III)

4. Warsztaty zespołu roboczego ( wszystkie etapy)

5. Konsultacje indywidualne w biurze LGD ( wszystkie etapy)

STRONA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020